Bölüm Politikaları

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE POLİTİKALARI

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri Üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Bölüm toplantıları düzenli olarak yapılır.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için Bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKALARI

 • Öğretim programı Yüksek Öğretim Kurumu’nun ilgili planı gözetilerek hazırlanır ve güncellenir.
 • Alan eğitimi, meslek bilgisi, genel kültür bilgisi başlıkları altında farklı derslerin sunulduğu bir öğretim programı uygulanır.
 • Eğitim bilimleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarındaki gelişmeler yakından takip edilir ve uygulamalı dersler için gerekli içerik güncellemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKALARI

 • Bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde araştırma yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz eğitim bilimleri ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya ve araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmeye teşvik edilir.
 • Uygulamalı alanı desteklemek amacıyla akademi ile eğitim ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının ilgili olduğu sektörler arasında bağ kurulur.
 • Diğer üniversiteler ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri yürütülür.

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKALARI

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanının sunacağı katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin topluma hizmet faaliyetleri desteklenir.
 • Dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenir ve alandaki güncel bilgiler dış paydaşlarla paylaşılır.

ULUSLARARASILAŞTIRMA POLİTİKALARI

 • Öğrencilerimizin Erasmus programı kapsamında yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alması ve staj yapması desteklenir.
 • Öğretim üyelerimizin Erasmus programı kapsamında akademik personel hareketliliğine katılması desteklenir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Öğretim üyeleri, uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.