Program Yeterlilikleri

 1. Özel Eğitim alanında kullanılan öğrenme stratejilerini etkin biçimde kullanabilmek ve bu stratejileri uygulayabilecek ders etkinlikleri hazırlayabilme bilgisine sahip olur.
 2. Özel Eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal, duygusal, fiziksel, gelişimsel özelliklerini bilir.
 3. Özel eğitim alanında ihtiyaç duyulan eğitim model ve yaklaşımlarını bilir.
 4. Özel eğitim, öğretmenlik mesleği, genel kültür ve temel bilimlerle ilgili güncel bilgileri tanımlar.
 5. Mesleki etik ilkelerine ve mesleki mevzuata uygun davranır.
 6. Öğrencilerin özel gereksinimi olan olarak tanılanabilmeleri için gerekli ölçütleri ve değerlendirme araçlarını tanımlar.
 7. Özel Eğitim ile ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki değişmeleri ve gelişmeleri izler.
 8. Öğretimin etkililiğini artırmak için özel gereksinimi olan bireylerin gereksinimlerine uygun öğretim ve değerlendirme materyalleri geliştirir.
 9. Özel gereksinimi olan bireyler, aileleri ve diğer uzmanlarla çalışma konusunda etkili iletişim becerilerini kullanır.
 10. Öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve gereksinimleri doğrultusunda öğrenme ortamında uygun düzenlemeler yapar.
 11. Özel eğitimle ilgili birey, aile ya da toplum odaklı çalışmalarda bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve görevlerini yerine getirir.
 12. Alanıyla ilgili bilimsel çalışmaları değerlendirir.
 13. Eğitim teknolojilerindeki gelişmelere uygun eğitim programları planlar.
 14. Kişisel ve kurumsal boyutta etkili iletişim yollarını kullanır.
 15. Sosyal hakların evrenselliği, insan hakları/çocuk hakları, bilimsel, kültürel değerler ve meslek etiği konularında yeterli bilince sahip olur.