Ders İçerikleri

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI
DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB101

Eğitime Giriş

2

3

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

EMB107

Eğitim Psikolojisi

2

3

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

AIIT101

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1

2

3

Osmanlı Devleti’nin yıkılışını hazırlayan iç ve dış sebepler; XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri; Osmanlı Devleti’nin son dönemindeki fikir akımları; XX. Yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri durumu; I. Dünya Savaşı ve Ermeni meselesi; Anadolu’nun işgali ve tepkiler; Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ve faaliyetleri; kongreler dönemi ve teşkilatlanma; son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin açılışı ve Misak-ı Millî’nin kabulü; Millî Mücadele’ye hazırlık ve bu hazırlığın maddi ve manevi temeller; TBMM’nin açılışı ve faaliyetleri; Sevr Antlaşması; Güney ve Doğu cephelerindeki mücadeleler; düzenli ordunun kuruluşu, Yunan taarruzu ve Batı cephesindeki savaşlar, Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması, Lozan Konferansı’nın toplanması ve Barış Antlaşması’nın imzalanması.

EGK105

Yabancı Dil 1

2

3

Şimdiki zaman; geniş zaman; bu zamanlarda sözel, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (kendini tanıtma, bir şeyi/yeri tarif edebilme, yol tarifi verebilme, kişisel bilgilere yönelik soru ve cevap kalıpları); okuma becerileri (lokantada, otobüs-tren vb. ulaşım araçlarında, alış-veriş yerlerinde liste/etiket okuma, soru sorma vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, poster içeriği yazma, form doldurma); dinleme becerileri (yol tarifi, yer/kişi tarifi vb.).

EGK101

Türk Dili 1

3

5

Yazı dili ve özellikleri; yazım ve noktalama; yazılı ve sözlü anlatımın özellikleri; paragraf oluşturma ve paragraf türleri (giriş, gelişme, sonuç paragrafları); düşünceyi geliştirme yolları (açıklama, tartışma, öyküleme, betimleme; tanımlama, örneklendirme, tanık gösterme, karşılaştırma vb. uygulamaları); metin yapısı (metnin yapısal özellikleri, giriş-gelişme-sonuç bölümleri); metinsellik özellikleri (bağlaşıklık, tutarlılık; amaçlılık, kabul edilebilirlik, durumsallık, bilgisellik, metinlerarasılık); metin yazma (taslak oluşturma, yazma, düzeltme ve paylaşma); bilgilendirici-açıklayıcı metin yazma; öyküleyici metin yazma; betimleyici metin yazma; tartışmacı ve ikna edici metin yazma.

EGK103

Bilişim Teknolojileri

3

5

Bilişim teknolojileri ve bilgi-işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

OZE101

Özel Eğitim

2

4

Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/ süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu, sınıflandırma, yaygınlık ve görülme sıklığı, nedenler, tarama/tanılama, ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

OZE103

Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu

2

4

Temel kavramlar; zihin yetersizliği olan bireyler; otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; zihin yetersizliği olan bireye, OSB olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar

 

İKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB104

Eğitim Sosyolojisi

2

3

Sosyolojinin temel kavramları: Toplum, sosyal yapı, sosyal olgu, sosyal olay vd.; sosyolojinin öncüleri (İbn-i Haldun, A. Comte, K. Marx, E. Durkheim, M. Weber vd.) ve eğitim görüşleri; temel sosyolojik teoriler (işlevselcilik, yapısalcılık, sembolik etkileşimcilik, çatışma kuramı, eleştirel teori, fenomenoloji ve etnometodoloji) açısından eğitim; toplumsal süreçler (sosyalleşme, sosyal tabakalaşma, sosyal hareketlilik, sosyal değişme vd.) ve eğitim; toplumsal kurumlar (aile, din, ekonomi, siyaset) ve eğitim; Türkiye’de sosyolojinin ve eğitim sosyolojisinin gelişimi (Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Nurettin Topçu, Mümtaz Turhan vd.); kültür ve eğitim; sosyal, kültürel, ahlaki bir sistem ve topluluk olarak okul.

EMB106

Eğitim Felsefesi

2

3

Felsefenin temel konuları ve sorun alanları; varlık, bilgi, ahlak/değerler felsefesi ve eğitim; temel felsefi akımlar (idealizm, realizm, natüralizm, ampirizm, rasyonalizm, pragmatizm, varoluşçuluk, analitik felsefe) ve eğitim; eğitim felsefesi ve eğitim akımları: Daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, varoluşçu eğitim, eleştirel/radikal eğitim; İslam dünyasında ve Batıda bazı felsefecilerin (Platon, Aristoteles, Socrates, J. Dewey, İbn-i Sina, Farabi, J. J. Rousseau vd.) eğitim görüşleri; insan doğası, bireysel farklılıklar ve eğitim; bazı siyasi ve ekonomik ideolojiler açısından eğitim; Türkiye’de modernleşme sürecinde etkili olan düşünce akımları ve eğitim; Türk eğitim sisteminin felsefi temelleri.

AIIT102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

2

3

Siyasi alanda yapılan inkılaplar (Saltanatın kaldırılması, Cumhuriyet’in ilanı, Halifeliğin kaldırılması vb); sosyal alanda yapılan inkılaplar (Şapka inkılabı, Tekke ve zaviyelerin kapatılması, Takvim, Saat ve Soyadı Kanunu ); eğitim ve kültür alanında gerçekleştirilen inkılaplar (Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Harf inkılabı, Türk Tarih ve Dil inkılabı); hukuk alanında yapılan inkılaplar; Atatürk dönemi çok partili hayata geçiş denemeleri ve tepkiler (Terakkiperver Cumhuriyet Fırka’nın kuruluşu ve kapatılması, Şeyh Sait isyanı ve Atatürk’e suikast girişimi); Atatürk dönemi çok partili siyasal hayata geçiş denemeleri (Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, kapatılması ve Menemen Olayı); Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve politikası (İzmir İktisat Kongresi); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Nüfus Mübadelesi, Milletler Cemiyeti’ne üyelik, Balkan Antantı ve Sadabat Paktı); Atatürk dönemi Türk dış politikası (Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Hatay’ın Anavatan’a katılması, Türkiye’nin diğer ülkelerle olan ikili münasebetleri); Atatürk düşünce sisteminin tanımı, kapsamı ve Atatürk ilkeleri; Atatürk’ten sonra Türkiye, Demokrat Parti’nin iktidar yılları, 1960 ve 1970’li yıllarda Türkiye, 1960 sonrası Türkiye’nin dış politikası.

EGK106

Yabancı Dil II

2

3

Geçmiş zaman; gelecek zaman; kipler (can, could, may, must vb.); bu zamanlarda ve kiplerde konuşma, okuma, yazma ve dinleme becerileri; sözel beceriler (lokanta ve restoranlarda soru sorma, yemek siparişi verme vb.); okuma becerileri (internet hava durumu raporları, yemek tarifi, afiş/poster metinleri vb.); yazma becerileri (kısa mesaj yazma, yazılı yol tarifi verebilme, e-posta/davetiye yazma vb.); dinleme becerileri (hava durumu raporu, yemek tarifi vb.).

EGK102

Türk Dili II

3

5

Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

OZE102

Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek

2

4

Temel kavramlar; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireyler; özel yetenekli bireyler; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve işbirliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; öğrenme güçlüğü/dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireye, özel yetenekli bireye ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

OZE104

İşitme ve Görme Yetersizliği

2

4

Temel kavramlar: işitme yetersizliği olan bireyler, işitmenin doğası; görme yetersizliği olan bireyler, görmenin doğası; sınıflandırma: eğitsel, psikolojik, tıbbi; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler: doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası; tarama/tanılama: tıbbi, gelişimsel ve eğitsel tarama/tanılama; akademik ve akademik olmayan özellikler; ekip ve iş birliği; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; ailelerin özellikleri; işitme yetersizliği olan bireye, görme yetersizliği olan bireye ve ailelerine yönelik tutumlar, ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

OZE106

Çocuk Gelişimi

3

5

Temel kavramlar: gelişim, büyüme, olgunlaşma; gelişimin ilkeleri; doğum öncesi gelişim ve doğum öncesi gelişimi etkileyen etmenler; fiziksel gelişim, tanımı ve önemi; çocuklarda 0-12 yaş fiziksel gelişim özellikleri; ergenlik döneminin fiziksel ve fizyolojik özellikleri; bilişsel gelişim, tanımı ve önemi, bilişsel gelişimle ilgili kavramlar; dönemlere göre bilişsel gelişim özellikleri; dil gelişimi, tanımı ve önemi, dönemlere göre dil gelişim özellikleri, dil gelişimini etkileyen etmenler; sosyal-duygusal gelişim, tanımı ve önemi, dönemlere göre sosyal-duygusal gelişim özellikleri; ahlak gelişimi, tanımı ve önemi, ahlaki gelişim süreci ve özellikleri; cinsel gelişim ve eğitim, cinsel gelişimle ilgili kavramlar, cinsel gelişimi etkileyen etmenler, cinsel gelişim süreci, cinsel eğitim; özbakım becerileri, özbakım becerilerinin gelişimi ve gelişimsel dönemlere göre özbakım becerileri.

 

ÜÇÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB205

Türk Eğitim Tarihi

2

3

Türk eğitim tarihinin konusu, yöntemi ve kaynakları; ilk Türk devletlerinde eğitim; ilk Müslüman Türk devletlerinde eğitim; Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beyliklerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde eğitim: İlk yenileşme hareketlerine kadar eğitim sistemi; 13-18. yüzyıllarda Osmanlı coğrafyası dışındaki Türk devletlerinde eğitim; Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar eğitimde yenileşme hareketleri; Tanzimat’tan Cumhuriyete modern eğitim sisteminin kuruluşu; geleneksel eğitimin yeniden düzenlenmesi; 19-20. yüzyıllarda Avrasya’daki diğer Türk devlet ve topluluklarında eğitim; millî mücadele döneminde eğitim; Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim: Türkiye eğitim sisteminin temelleri, yapısı, kuruluşu ve gelişimi; başlangıcından bugüne öğretmen yetiştirme süreci; 21. yüzyılda Türk dünyasında eğitim; ortak hedefler, dil ve alfabe birliği, ortak tarih yazma çalışmaları.

EMB207

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

2

3

Araştırma yöntemleriyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; araştırma süreci (sorunu fark etme, problemi ve örneklemi belirleme, veri toplama ve analizi, sonuçları yorumlama); veri toplama araçlarının genel özellikleri; verilerin analizi ve değerlendirilmesi; makale, tez ve veri tabanlarına erişim; araştırma modelleri ve türleri; bilimsel araştırmalarda temel paradigmalar; nicel ve nitel araştırma desenleri; nitel araştırmada örneklem, veri toplama, verilerin analizi; nitel araştırmada geçerlik ve güvenlik; makale ya da tez inceleme, değerlendirme ve sunma; araştırma ilkelerine ve etiğine uygun araştırma raporu hazırlama; eğitimde aksiyon (eylem) araştırması.

OZE201

Erken Çocuklukta Özel Eğitim

3

4

Temel kavramlar: bebeklik, erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.

OZE203

Uygulamalı Davranış Analizi

3

4

Uygulamalı davranış analizinin (UDA) temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi; öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; davranış işlevlerini belirleme; davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri; pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri

OZE205

Özel Eğitimde Değerlendirme

3

3

Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbi, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tanılama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma

OZE207

Özel Eğitimde Bütünleştirme

2

2

Özel eğitimde yerleştirme yaklaşımları, birlikte ve ayrı eğitim; bütünleştirmenin tanımı; en az kısıtlayıcı eğitim ortamı kavramı, tarihçesi, yasal dayanakları ve türleri; destekleyici özel eğitim hizmetleri, danışmanlık, sınıf-içi destek ve kaynak oda; bütünleştirmede iş birliği: tanımı, önemi ve türleri; Türkiye’de bütünleştirme süreci, geçmişte ve günümüzde bütünleştirme; Türkiye’de özel eğitimle ilgili yasal düzenlemelerde bütünleştirme; bütünleştirmenin başarısını etkileyen etmenler; bütünleştirmeyle ilgili araştırmalar.

OZE209

Türk İşaret Dili

 

 

Dünyada ve Türkiye’de işaret dili; Türk İşaret Dili ve özellikleri; harfler, tanımlar ve kullanım; kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma, sayılar ve matematik işaretleri; Türk İşaret Dili dil bilgisi kavramları; Türk İşaret Dili ile karşılıklı konuşma.

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders I

2

4

 

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders 2

2

4

 

 

DÖRDÜNCÜ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB206

Öğretim Teknolojileri

2

3

Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

EMB208

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

3

Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

OZE202

Dil ve iletişim Becerilerinin Desteklenmesi

3

4

İletişimin tanımı, dilin tanımı, dil edinim kuramları, dil, iletişim ve konuşma kavramlarının ve gelişiminin açıklanması; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda görülen temel dil, iletişim ve konuşma özellikleri ve sorunları; dil, iletişim ve konuşma sorunlarının değerlendirilmesi; dilin bileşenlerine göre amaçların belirlenmesi; iletişim becerisi kazandırmada kullanılan doğal ve yapılandırılmış bilimsel dayanaklı/etkili yöntemler; iletişim becerilerinin geliştirilmesiyle ilgili aile rehberliği.

OZE204

Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim

2

3

Özel eğitim ve teknolojiyle ilgili temel kavramlar; eğitimde ve özel eğitimde teknolojinin kullanımının önemi; farklı özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde akademik ve akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar; farklı teknolojik araçların (örn., akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon) özel eğitimde kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri; düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif ve destekleyici teknoloji uygulamaları.

OZE206

Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması

2

2

Bireyselleştirilmiş eğitim planları (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programları); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlarını ve öğretim basamaklarını oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planları; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planları: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden-kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’nin ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.

OZE208

Braille Okuma-Yazma

2

2

Braille yazı sistemi; Braille yazı sisteminde kullanılan araç ve gereçler; Braille alfabesiyle okuma ve yazma, tek harfli, iki harfli, hece ve kelime kökü kısaltmalarını kullanarak okuma, yazma; kabartma matematik ve fen sembolleri.

OZE210

Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem

3

5

Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı resmi kurumlarda ve sınıflarda okul deneyimi kazanma; gözlem yapma; kurum ve sınıf içi eğitsel, davranışsal ve gelişimsel uygulamaları gözlemleme; çocukların akademik ve akademik olmayan davranışlarını gözlemleme; gözlemleri paylaşma ve tartışma; kurumda ve sınıfta karşılaşabilecek sorunlar ve öneriler hakkında tartışma.

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders III

2

4

 

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders IV

2

4

 

 

BEŞİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB307

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

3

Eğitim sistemlerinin oluşumu ve Türk eğitim sisteminin yapısı; Türk eğitim sistemini düzenleyen temel yasalar; Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı örgütü; Türk eğitim sisteminde öğretim kademeleri; Türk eğitim sisteminde insan gücü, fiziki, teknolojik ve finansal kaynaklar; Türk eğitim sisteminde reform ve yenileşme girişimleri; örgüt-yönetim teorileri ve süreçleri; sosyal bir sistem ve örgüt olarak okul; insan kaynağının yönetimi; öğrenci özlük işleri; eğitim ve öğretimle ilgili işler; okul işletmeciliğiyle ilgili işler; okul, çevre, toplum ve aile ilişkileri; Türk eğitim sistemi ve okulla ilgili güncel tartışma ve yönelimler.

EMB305

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

3

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

OZE301

Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi

3

4

Okuma ve yazmanın tanımı ve yapısı; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde okuma-yazma özellikleri; okumaya hazırlık programlarıyla ilgili yaklaşımlar; okumaya hazırlığın değerlendirilmesi ve okumaya hazırlığın desteklenmesi; yazma mekaniğinin öğretimi; işlevsel okuma-yazmanın değerlendirilmesi ve işlevsel okuma-yazmanın öğretimi: ses temelli okuma-yazma öğretimi, cümle temelli okuma-yazma öğretimi, hece temelli okuma-yazma öğretimi, kelime temelli okuma-yazma öğretimi, kaynaştırma sınıfında okuma-yazma için yapılabilecek uyarlamalar; farklı özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazma öğretim teknikleri/stratejileri, okuma-yazma öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplara okuma-yazma öğretimini uyarlama süreci.

OZE303

Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

3

3

Fen bilgisi öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; fen bilgisindeki temaları inceleme; konuları sıralama; konuların kazandırılması için gerekli kavramları belirleme ve bunlara dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçları geliştirme; öğrencilerin düzeylerine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; fen bilgisi öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama; sosyal bilgiler öğretiminde kullanılan öğretim yöntemleri; sosyal bilgilerdeki temaların incelenmesi (üniteler, belirli gün ve haftalar, vb.); konuların mantıklı sıraya konulması; konuların kazandırılması için gerekli kavramların belirlenmesine dayalı olarak kavramlarla ilgili ölçüt bağımlı ölçme araçlarının geliştirilmesi; öğrencilerin düzeyine göre ders planlarını hazırlama; örnek öğretim uygulamaları; sosyal bilgiler öğretimini özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlama.

OZE305

Özel Eğitimde Matematik Öğretimi

3

3

Matematik beceri ve kavramların değerlendirilmesi; matematik öğretimi ve planlaması; basamaklandırılmış öğretim ve doğrudan öğretim yaklaşımları; problem çözme becerileri geliştirme; matematik programını uygulama, sayma, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinin öğretimi; matematik öğretiminde hata türleri ve analizi; işlevsel matematik becerilerinin öğretimi: değer (para), zaman, uzunluk ve ağırlık ölçüleri; geometri kavram ve becerilerinin öğretim yolları; kaynaştırma sınıfında matematik öğretimi için yapılabilecek uyarlamalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik matematik öğretim teknikleri/stratejileri; matematik öğretiminde bilimsel dayanaklı uygulamalar; matematik öğretimini farklı özel eğitim gruplarına uyarlama.

OZE307

Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi

2

3

Sanatsal becerilere ilişkin temel kavramlar; normal gelişim sürecinde çocukta çizgi gelişimi, çizgi gelişiminin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarda çizgi gelişimi ve özellikler; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemleri; sanatsal becerilerin (resim-iş) öğretiminde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere uyarlanması; farklı sanatsal becerilerin öğretimi: sulu boya ile boyama, makasla kesme, baskı, püskürtme, origami ve mum çalışmaları, maske, kukla yapma ve bileklik yapma; çocukta sanatsal becerileri değerlendirmek ve kazandırmak için ölçme aracı geliştirme; öğretim planları hazırlama; öğretim uygulama örnekleri geliştirme ve uygulama.

OZE309

Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor

2

3

Temel kavramlar: bozukluk, özür, engel, nedenler, önleme, fiziksel eğitim ve spor; farklı özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini ölçme ve değerlendirme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde fiziksel eğitim ve spor özelliklerini destekleme amaçlı planlama ve program yapma; fiziksel eğitim ve sporda kullanılabilecek öğretimsel yaklaşımlar; fiziksel eğitimi ve sporu özel eğitim ihtiyacı olan bireylere uyarlama süreci.

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders V

2

4

 

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders VI

2

4

 

 

ALTINCI YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB308

Eğitimde Ahlak ve Etik

2

3

Ahlâk ve etikle ilgili temel kavramlar ve teoriler; etik ilke, etik kural, iş ve meslek ahlakı/etiği; sosyal, kültürel, ahlaki, etik yönleriyle öğretmenlik mesleği; eğitim ve öğrenme hakkı eğitim, öğretim, öğrenme ve değerlendirme sürecinde etik ilkeler; eğitim paydaşlarıyla (işverenler/yöneticiler, meslektaşlar, veliler, meslek kuruluşları ve toplumla) ilişkilerde etik ilkeler; eğitim/okul yöneticileri, veliler ve öğrencilerin ahlaki/etik sorumlukları; iş ve meslek hayatında etik dışı davranışlar; Türkiye’de kamu yönetimi, eğitim ve öğretmenlerle ilgili etik düzenlemeler; okulda ve eğitimde etik dışı davranışlar, etik ikilemler, sorunlar ve çözüm yolları; okulda ahlak/etik eğitimi ve etik kurullar; ahlaki/ etik bir lider olarak okul müdürü ve öğretmen.

EMB306

Sınıf Yönetimi

2

3

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

OZE302

Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi

3

4

Temel kavramlar, temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı, temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.

OZE304

Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi

2

4

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okuma-yazma gelişimini ve okumanın değerini anlamaya ilişkin etkinlikler; sözcük dağarcığını geliştirme; dil bilgisi öğretimi; yazma süreci, yazılı metin türleri, yazılı ifade becerilerine ilişkin etkinlik hazırlama; okuma becerileri ve stratejilerinin tanımı, metin incelemede beceri ve stratejilerin uygulanması; bireyselleştirilmiş okuma öğretiminin önemi: uygulanması ve değerlendirilmesi; eleştirel okuma; yaratıcı yazma; okuma metni analiz yöntemleri; dinleme becerilerini geliştirici çalışmalar; özel eğitim ihtiyacı olan gruplarda spesifik okuma-yazmayı geliştirici teknikler/stratejiler.

OZE306

Özel Eğitimde Oyun ve Müzik

2

2

Temel kavramlar: oyun ve müzik; oyunun tanımı ve önemi; oyunun kuramsal açıklamaları; çocuklarda oyun gelişimi ve özellikleri: bilişsel ve sosyal oyun gelişimi; özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarda oyun gelişimi ve oyun özellikleri; özel eğitimde oyun aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla oyunun kullanımı ve uyarlanması; oyun temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; oyun aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; oyunun içine öğretimi gömme uygulamaları; oyunun özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları; müziğin tanımı ve önemi; müziğin gelişimi ve özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin müzik özellikleri; özel eğitimde müzik aracılığıyla öğretim; özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla müziğin kullanımı ve uyarlanması; müzik temelli öğretimsel uygulamalar/etkinlikler; müzik aracılığıyla desteklenebilecek gelişimsel alanlar; müziğin içine öğretimi gömme uygulamaları; müziğin özel eğitimde etkili kullanımına ilişkin araştırma sonuçları.

OZE308

Özel Eğitimde Aile Eğitimi

2

2

Aile kavramı; aile sistem kuramları; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar; ailelerin özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecine katılımı; öğrencinin değerlendirilmesi; bireyselleştirilmiş aile eğitim planı (BAHP), bireyselleştirilmiş eğitim planı (BEP) ve geçiş planlarına ailenin katılımı; ailelere öğretme becerileri kazandırma; kurum, ev ve kurum-ev merkezli aile öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

OZE310

Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi

3

5

Özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı kurumlarda okul deneyimi kazanma; eğitim-öğretim hizmetlerine katılma; özel eğitim hazırlık çalışmalarını planlama; eğitim ortamlarında sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve diğerleriyle iş birliği yapma; eğitim ortamlarında sınıf yönetme; öğretimsel uyarlamalar yapma; öğretimi yürütme; yürütülen uygulamaların sınıf içi sunumlarını gerçekleştirme; karşılaşılan sorunlara ilişkin öneriler geliştirme ve uygulama.

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders VII

2

4

 

 

Alan Eğitim Seçmeli Ders VIII

2

4

 

 

YEDİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB401

Öğretmenlik Uygulaması I

5

10

Davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamasına ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma, hazırladığı ölçü araçlarıyla öğrencilerin yapabildikleri belirleme, beceri öğretimi yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi.

OZE401

Özel Eğitimde Materyal Tasarımı

2

3

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak araç-gereç ve materyal tasarlama, örnek uygulamalar planlama, kavram öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama, değerlendirmeye dayalı olarak bir kavram seçme, kavram analizi yapma, kavram öğretim materyali hazırlama), sosyal beceri öğretimi için öğretim teknolojilerini kullanma ve materyal tasarımı (değerlendirme formu hazırlama ve uygulama, değerlendirmeye dayalı olarak bir sosyal beceri seçme, öğreteceği beceriye yönelik araçlar hazırlama).

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders I

2

4

 

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders II

2

4

 

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders IX

2

4

 

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders X

2

4

 

 

SEKİNCİ YARIYIL

Ders Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB402

Öğretmenlik Uygulaması 2

5

10

Kavram, beceri, oyun ve akademik alanlarda belirlenen becerilerde öğretim yapma, yaptığı öğretime ilişkin kayıt tutma, kalıcılık ve genelleme çalışmaları yapma ve kayıtların grafiksel gösterimi, davranış değiştirme programı hazırlama ve uygulama, anekdot kaydı tutma, anekdot kaydını ABC kaydına çevirme, tuttuğu kayıtlardan, bir öğrencinin değiştirilecek bir davranışını belirleme, değiştirme tekniğine karar verme, seçtiği davranış değiştirme tekniğini uygulama, uygulamaya ilişkin günlük kayıt tutma, uygulama sonucunda davranış değiştirme uygulaması sonuç raporu yazma.

EMB404

Okullarda Rehberlik

2

3

Rehberlik ve psikolojik danışma (RPD) hizmetlerinin eğitimdeki yeri; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel RPD programı); temel hizmetleri/müdahaleleri; sınıf rehberliğinde öğretmenlerin rol ve işlevi; RPD hizmetleri kapsamında eğitsel, mesleki, kişisel ve sosyal alanlarda kazandırılacak yeterlikler; okul yöneticisi ve öğretmenlerle rehber öğretmen ve psikolojik danışman arasındaki işbirliği; sınıf RPD plan ve programlarının hazırlanması ve uygulanması.

EGK402

Topluma Hizmet Uygulamaları

2

3

Toplum, topluma hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk kavramları; toplumsal ve kültürel değerler yönünden sosyal sorumluluk projeleri; güncel toplumsal sorunları belirleme; belirlenen toplumsal sorunların çözümüne yönelik projeler hazırlama; bireysel ve grup olarak sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak yer alma; çeşitli kurum ve kuruluşlarda sosyal sorumluluk projelerine katılma; panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma; sosyal sorumluluk projelerinin sonuçlarını değerlendirme.

OZE402

Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler

2

2

Türkiye’de engelli bireylere ve özel eğitime yönelik politikaların ve yasal düzenlemelerin geçmişi; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik ulusal politikalar ve yasal düzenlemeler; engelli bireylere ve özel eğitime yönelik uluslararası politikalar ve yasal düzenlemeler; Türkiye’nin uluslararası sözleşmelere taraf olması; dünyadaki yasal düzenlemelerin engelli bireyler, özel eğitim uygulamaları ve Türkiye’deki düzenlemeler açısından önemi; engelli bireylere yönelik genel paradigma değişimi; politika, yasal düzenlemeler ve uygulamalar arasındaki boşluk.

 

Meslek Bilgisi Seçmeli Ders III

2

4

 

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders XI

2

4

 

 

Alan Eğitimi Seçmeli Ders XII

2

4

 

 

MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLER

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

EMB221

Eğitim Tarihi

2

4

Antik dönemde (Eski Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint, Çin, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında) eğitim; Orta Çağ ve Yeni Çağda Doğu, Batı ve İslam toplumlarında eğitim; Rönesans, Reform, Aydınlanma Hareketleri ve eğitim; Endüstri Çağı ve Modern Dönemde eğitim; İslam kültür ve medeniyetinin Batı medeniyeti ile ilişkileri; millî/ulus devletlerin doğması ve millî eğitim sistemlerinin gelişmesi; post-modern toplum tartışmaları ve eğitim; Antik dönemden bugüne dünyada eğitimde yaşanan temel değişimler ve dönüşümler.

EMB225

Mikro Öğretim

2

4

Etkili öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve ilkeler; öğretmenlerin mesleki yeterlik, tutum, rol ve davranışları; ders planı hazırlama; mikro öğretim yönteminin kapsamı, yararları ve sınırlılıkları; konuya uygun aktif öğrenme etkinlikleri hazırlama; sınıfta örnek ders anlatma uygulamaları; ders sunumlarının videoya kaydedilmesi; kayıtlardan yararlanarak dersin değerlendirilmesi; hazırlanan etkinliklerin ve ders anlatımlarının geliştirilmesi.

EMB222

Eğitimde Proje Hazırlama

2

4

Proje kavramı ve proje türleri; öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme; okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri); proje için konu seçimi; literatür taraması; projede mantıksal çerçeve; projenin planlanması ve yönetimi; projede bilimsel yöntemin uygulanması; proje raporu hazırlama ve geliştirme; proje raporunu sonuçlandırma; proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi; proje sunumları, poster ve broşür tasarlama teknikleri.

EMB224

Eğitim Hukuku

2

4

Hukuk ve yönetim hukukunun temel kavramları; yönetim hukukunun kaynakları; yönetimde haklar ve görevler; Çocuk Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Beyannamesi; öğretmenlerin idari ve yargısal denetimi; Türk Eğitim Sistemini kuran ve düzenleyen temel yasalar; eğitim paydaşlarının görev, hak ve sorumlulukları.

EMB321

Karakter ve Değer Eğitimi

2

4

Kavramsal çerçeve: Karakter, kişilik/şahsiyet, değer, erdem, ahlak, huy, mizaç vd.; karakter gelişimi ve eğitimi; karakter gelişiminde ve eğitiminde aile, çevre ve okul; değerlerin tanımı ve sınıflandırılması; değerlerin kaynakları ve bireysel, toplumsal, kültürel, dini, ahlaki temelleri; karakter ve değer eğitimi yaklaşım ve uygulamaları; karakter ve değer eğitiminde kültürlerarası farklılaşma ve birlikte yaşama kültürü; eğitim felsefesi ve hedefleri yönünden karakter ve değer eğitimi; karakter/değer eğitiminde öğretim yöntemleri ve teknikleri; modern ve çok kültürlü toplumlarda değerler krizi ve eğitim; insani-kültürel kalkınma sürecinde değer eğitimi; Türk eğitim ve kültür tarihinden değer eğitimiyle ilgili örnekler, Türkiye’de değerler eğitimi uygulamaları ve araştırmaları; karakter ve değer eğitiminde rol model olarak öğretmen.

EMB323

Eğitim Antropolojisi

2

4

Antropolojinin konusu, temel kavramları, tarihçesi ve yöntemi; sosyal-kültürel antropolojide temel yaklaşımlar; antropolojik yönden eğitim ve eğitim antropolojisinin temel kavramları: Kültür, kültürleşme, kültürlenme, uyarlama, alt kültür, karşıt kültür, ortak kültür vd.; eğitimin kültürel temelleri ve işlevleri; kültürler arası farklılaşma, eğitim ve öğrenme; bir yaşama alanı olarak okul, okul kültürleri ve etnografileri; medya, kitle iletişim araçları, popüler kültür ve eğitim; küreselleşme, kültürel etkileşim, kültürel okuryazarlık ve eğitim; Türk kültür ve medeniyet tarihinde sözlü ve yazılı edebi eserlerde eğitim; Türk aile yapısında ebeveyn ve çocukların rolleri.

EMB325

Eğitimde Program Dışı Etkinlikler

2

4

Eğitimde formal program ve program dışı etkinlikler/ örtük program kavramları; örtük programla ilgili yaklaşımlar; bilişsel ve duyuşsal alan öğrenmeleri ve örtük program; bir ritüel yeri olarak okul; okulda program dışı etkinlikler olarak okul törenleri; okulda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin önemi ve yönetimi; değerler eğitiminde örtük programın yeri ve önemi; değerler eğitimi açısından program dışı (anma, kutlama, buluşma, mezuniyet vd.) etkinlikler.

EMB327

Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme

2

4

Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim vd.); Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller; yetişkinler ve öğrenme; hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları.

EMB322

Eleştirel ve Analitik Düşünme

2

4

Temel kavramlar ve tanımlar; düşünme organı olarak beyin, düşünme biçimleri ve düşünmenin gruplandırılması; istemsiz düşünme ve özellikleri; istemli düşünme ve özellikleri; istemli düşünmenin yöntemleri; eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.

EMB324

Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi

2

4

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

EMB326

Eğitimde Drama

2

4

Drama ve yaratıcı dramanın temel kavramları (drama, yaratıcılık, yaratıcı drama, oyun ve tiyatro pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama, eylem, dramatik oyun, çocuk tiyatrosu, kukla, pandomim vb.); yaratıcı dramanın aşamaları, boyutları ve öğeleri; rol oynama ve doğaçlama; yaratıcı dramanın tarihçesi; toplumsal olaylar ve yaratıcı drama ilişkisi; eğitimde dramanın uygulama basamakları; eğitimde dramada yararlanılabilecek kaynaklar; yaratıcı drama ders planının hazırlanması ve uygulanması; dramanın bireysel ve sosyal gelişime katkısı.

EMB328

Karşılaştırmalı Eğitim

2

4

Karşılaştırmalı eğitimin tanımı, kapsamı, tarihçesi; karşılaştırmalı eğitimde yöntem ve araştırma; farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin yapı, işleyiş, okul kademeleri, insan kaynakları, eğitimin finansmanı, eğitimde özelleşme, eğitimde politika oluşturma, planlama ve uygulama yönlerinden karşılaştırılması; farklı ülkelerde eğitimde cinsiyet, sosyal adalet ve eşitlik; farklı ülkelerde eğitimde reform ve yenileşme girişimleri; farklı ülkelerde öğretmen ve eğitim/okul yöneticisi yetiştirme sistemleri; eğitimde küreselleşme ve uluslararasılaşma; eğitimle ilgili uluslararası sınavlar, kurumlar ve kuruluşlar.

EMB421

Çocuk Psikolojisi

2

4

Çocuk psikolojisinin temel kavramları, tarihçesi ve yöntemleri; doğum öncesi gelişim; bebeklik dönemi gelişim alanları ve özellikleri; ilk çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; son çocukluk dönemi gelişim alanları ve özellikleri; aile yapısı içinde çocuk; okul sistemi içinde çocuk; çocukluk dönemi uyum ve davranım problemleri; özel gereksinimleri olan çocuklar.

EMB423

Kapsayıcı Eğitim

2

4

Kapsayıcılık ve kapsayıcılığın içeriği; kapsayıcı eğitim: tanımı, içeriği ve önemi; kapsayıcı eğitimin hukuki dayanakları; ulusal ve uluslararası mevzuat; kapsayıcı eğitimde yaklaşım ve standartlar; kapsayıcı eğitimde öğretmen rolleri; kapsayıcı öğretim programı ve materyalleri; kapsayıcı eğitimde tutum ve değerler; kapsayıcı okul ve sınıf; kapsayıcı eğitim için eylem planı hazırlama; kapsayıcı eğitim uygulamaları: öğrencileri farklılaştıran özellikler, etkili iletişim, kullanılan dil, psiko-sosyal destek, öğretimi farklılaştırma ve örnekler, yöntemler ve teknikler, öğretimi planlama, ders materyallerinde kapsayıcılık ve kapsayıcı etkinliklerin seçimi; ders tasarlama uygulamaları.

EMB425

Müze Eğitimi

2

4

Müzenin tanımı ve özellikleri, müzelerde sergileme; müze ve müze eğitimi; müze türleri; Türk müzeciliğinin gelişimi; dünyada müzeciliğin tarihine genel bir bakış; müze, sanat, kültür ve uygarlık ilişkisi; müze ve sanat eğitimi; müze ve toplum; müzelerin tarih bilincine katkısı; tarihi eserlere sahip çıkma; Dünyada ve Türkiye’de çağdaş müzecilik.

EMB427

Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama

2

4

Bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler: müfredata dayalı değerlendirme, kaba değerlendirme, ölçüt bağımlı ölçme aracı hazırlama, değerlendirmede uyulması gereken kurallar; uzun dönemli ve kısa dönemli öğretim amaçları belirleme; kaynaştırma/ bütünleştirme için sınıf ve okullarda yapılabilecek düzenlemeler; öğretimi uyarlama; kaynaştırma/ bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri.

EMB422

Eğitimde Program Geliştirme

2

4

Program geliştirmeyle ilgili temel kavramlar; program geliştirmenin teorik temelleri; program türleri; öğretim programlarının felsefi, sosyal, tarihî, psikolojik ve ekonomik temelleri; program geliştirme ve öğretim programlarının özellikleri; program geliştirmenin aşamaları; programın temel öğeleri (hedef, içerik, süreç, değerlendirme) ve öğeler arasındaki ilişkiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın öğeleriyle ilişkisi; içerik düzenleme yaklaşımları; eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi; program geliştirme süreci ve modelleri; eğitim programı tasarım yaklaşımları; program değerlendirme modelleri; program okur-yazarlığı; öğretim programlarının geliştirilmesinde öğretmelerin görev ve sorumlulukları; MEB öğretim programlarının özellikleri; öğretim programlarının uygulanması; dünyada ve Türkiye’de program geliştirmede yeni yaklaşımlar ve yönelimler.

EMB424

Okul Dışı Öğrenme Ortamları

2

4

Okul dışı eğitim ve öğrenme kavramları; okul dışı öğrenmenin kapsamı ve önemi; okul dışı ortamlarda öğretim; okul dışı öğrenme ortamlarına uygun öğretim yöntem, teknikleri (proje tabanlı öğrenme, istasyon tekniği vb.) ve öğretim materyalleri; okul dışı öğrenme ortamları (müzeler, bilim merkezleri, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, planetaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, bilim şenlikleri, bilim kampları, doğal ortamlar vb.); okul dışı öğrenme alan ve ortamlarının geliştirilmesi; okul dışı öğrenme etkinliklerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.

EMB426

Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim

2

4

Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları; sosyal bilimler ve fen bilimleri yönünden sürdürülebilirlik; toplumsal değişme bağlamında sürdürülebilirlik; eğitim ve sürdürülebilirlik; insanlığın geleceği ve sürdürülebilirlik; göç, yoksulluk ve eşitsizlik; sürdürülebilir çevre; ekoloji, küresel çevre sorunları ve sürdürülebilirlik; doğayla uyum içerinde sürdürülebilir toplum; nüfus, ekonomik sistem ve doğal çevre; teknolojik gelişmeler, tüketim alışkanlıkları ve çevre; sosyal sorumluluk çalışmaları, somut ve somut olmayan kültürel miras yönünden sürdürülebilirlik; insan-doğa ilişkilerinin sürdürülebilirlik ekseninde yeniden düşünülmesi.

EMB428

Açık ve Uzaktan Öğrenme

2

4

Açık ve uzaktan öğrenmenin temel kavramları ve felsefesi; dünyada uzaktan eğitimin gelişimi; Türkiye’de uzaktan eğitimin gelişimi; uzaktan eğitimde öğrenen ve rehber rolleri; uzaktan eğitimde kullanılan teknolojiler; açık ve uzaktan eğitimin yönetimi; açık ve uzaktan öğrenmede sınıf yönetimi ve bileşenleri; açık eğitim kaynakları ve dünyadaki eğilimler; kitlesel açık çevrimiçi dersler; kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları; açık ve uzaktan eğitimle ilgili sorunlar ve bunların çözümü; öğretmen yetiştirmede açık ve uzaktan eğitim uygulamaları; açık ve uzaktan eğitimde bireysel öğretim materyali geliştirme ve öğrenci destek hizmetleri; farklı öğrenme durumları için öğretim stratejilerinin belirlenmesi; uzaktan eğitimde araştırma ve değerlendirme.

 

ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLER

  • Özel Eğitim Öğretmenliği programında, Zihin Yetersizliği, Otizm Spektrum Bozukluğu, Öğrenme Güçlüğü, Özel Yetenek, İşitme Yetersizliği ve Görme Yetersizliği olmak üzere toplam altı seçmeli ders alanı bulunmaktadır.
  • Her öğrenci, her bir alan seçmeli ders havuzundan en az bir ders almak zorundadır.
  • Öğrenciler, ilgi ve isteklerine göre uzmanlaşmak istedikleri alanlarla ilgili seçmeli derslerden toplamda en az yedi ders almalıdır

ZY: Zihin Yetersizliği

OSB: Otizm Spektrum Bozukluğu

GY: Görme Yetersiziği

İY: İşitme Yetersizliği

ÖG: Öğrenme Güçlüğü

ÖY: Özel Yetenek

Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredi

AKTS

Dersin İçeriği

OZE221

Çoklu Yetersizlik ve Eğitimleri

2

4

Çoklu yetersizlikler; çoklu yetersizliğin yaygınlığı; çoklu yetersizliği olan çocukların özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların bilişsel özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların davranışsal özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların duygusal özellikleri; çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi; çoklu yetersizliği olan çocukların eğitim ortamları; çoklu yetersizliği olan çocuklar ve kaynaştırma; çoklu yetersizliği olan çocuklara akademik becerilerin öğretimi; çoklu yetersizliği olan çocukların öğretimlerini planlama; çoklu yetersizliği olan çocuklara öğretim planı hazırlama.

OZE223

Ergenlik ve Cinsel Eğitim

2

4

Ergenliğin doğası; ergenlikte fiziksel değişiklikler; ergenlikte psikolojik değişiklikler; ergenlikte duygusal değişiklikler; ergenlikte zihinsel değişiklikler; ergen sağlığı; ergenlikte sağlık sorunları; ergen bilişi; Piaget’in kuramı; bilgi işleme süreci; cinsel gelişim; cinsel eğitim; zihin yetersizliği olan ergenlerin cinsel gelişim özellikleri; zihin yetersizliği olan ergenlere yönelik cinsel eğitim uygulamaları.

OZE225

Erken Müdahale Programları

2

4

Erken çocuklukta gelişim; erken çocukluk döneminin özellikleri; erken müdahalede yaklaşımlar; erken müdahale program türleri: eve, kuruma hem eve hem kuruma dayalı erken müdahale programları; erken müdahale program özellikleri; uluslararası ve ulusal zihin yetersizliğine yönelik erken müdahale programları; Türkiye’deki güncel erken müdahale programları (Küçük Adımlar, PORTAGE, GEDEP, ETEÇOM vb.).

OZE227

İş ve Meslek Becerilerinin Öğretimi

2

4

İş ve meslek becerileri; özel gereksinimli bireylerin istihdamlarının yaygınlığı; iş ve meslek becerilerinin özellikleri; özel gereksinimli bireylere iş ve meslek becerilerinin öğretimi; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili yaklaşımlar; iş ve meslek becerilerinin öğretiminde yöntemler; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili araştırmalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi ile ilgili örnek uygulamalar; iş ve meslek becerilerinin öğretimi için geçiş planı hazırlama; iş ve meslek ile ilgili gerekli becerileri kazandırma; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe hazırlama; özel gereksinimli bireyleri iş ve mesleğe yerleştirme.

OZE229

ZY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

Zihin yetersizliği ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

OZE231

ZY’de Kavram Öğretimi

2

4

Kavramı tanımlama; kavram çeşitleri; kavramların yararları; çocukların kavramı öğrenmesi; kavram öğretiminin unsurları; kavram öğretiminde dikkat edilecek noktalar; kavram öğretiminde kullanılan yöntemler; doğrudan öğretim modeli; yanlışsız öğretim; eş zamanlı ipucuyla öğretim; kavram öğretiminde değerlendirme ve planlama; kavram öğretimini uygulama.          

OZE233

ZY’de Öğretim Uyarlamaları

2

4

Zihin yetersizliği olan çocukların öğrenme biçimleri; bireyselleştirme kavramı ve eğitimdeki önemi; bireyselleştirme için yapılması gerekenler; öğretimi uyarlama; öğretimin içeriğinde yapılan uyarlamalar; öğretimin sunumunda yapılan uyarlamalar; özel eğitim sınıflarında ve okullarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri; kaynaştırma/bütünleştirme sınıflarında bireyselleştirme ve uyarlama örnekleri; akademik ve akademik olmayan alanlara yönelik uyarlama örnekleri.

OZE235

ZY’de Sosyal Beceri Öğretimi

2

4

Sosyal beceriyi tanımlama; sosyal becerilerin önemi; sosyal becerilerin yararları; sosyal becerinin öğrenilmesi; sosyal beceri öğretiminin unsurları; sosyal beceri öğretiminde dikkat edilecek noktalar; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretimine hazırlık; sosyal beceri öğretimi planlama; sosyal beceri öğretimi taslağı hazırlama; sosyal beceri öğretimini uygulama.

OZE237

ZY’de Teknoloji Destekli Öğretim

2

4

Zihin yetersizliği olan öğrencilerde akademik becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: okuma, yazma, matematik becerilerine yönelik uygulamalar; zihin yetersizliği olan öğrencilerde akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: sosyal beceri, günlük yaşam becerileri; farklı teknolojik araçların zihin yetersizliği olan öğrencilerle kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları zihin yetersizliği olan öğrenciler için teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri.

OZE239

ZY’de Yetişkinliğe Geçiş

2

4

Toplumsal yaşama geçiş; yetişkin zihin yetersizliği olan bireyler ve aileleri; yetişkinlere hizmet sunan sivil toplum örgütleri; mesleki becerilerin gelişimi; temel iş becerilerinin kazandırılması; istihdam edilebilirlik becerileri; aileden ayrılma; serbest zaman etkinlikleri; bağımsız yaşama geçişin planlanması.

 

 

 

 

 

OZE220

Doğal Öğretim Süreci ve Uygulaması

2

4

Doğal öğretimin doğası ve özellikleri; doğal öğretimin kuramsal temelleri; yararları ve sınırlılıkları; doğal öğretim stratejileri; çevresel düzenlemeler; fırsat öğretimi; talep etme yaklaşımı; doğal dil paradigması; doğal öğretimin planlanması; doğal öğretimde veri toplama; ailelerle çalışma; erken müdahale programlarında doğal öğretim süreci: temel tepki öğretimi, etkileşim temelli erken çocuklukta müdahale programı, Denver erken başlama modeli.

OZE222

Orta ve İleri Düzeyde OSB Eğitimi

2

4

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara yönelik uygulamalar: kapsamlı uygulamalar, odaklanmış uygulamalar; kapsamlı uygulama modelleri: özellikleri, uygulamalı davranış analizine dayalı kapsamlı uygulama örnekleri, gelişimsel ilişki temelli kapsamlı uygulama örnekleri, diğer kapsamlı uygulama örnekleri; erken yoğun davranışsal müdahale programı: özellikleri, kapsamı, öğretim yöntemleri, uygulaması, sonuçları; Türkiye'deki uygulamalı davranış analizine dayalı kapsamlı uygulama modelleri: OÇİDEP örneği, PCDI örneği; odaklanmış uygulamalar: özellikleri, bilimsel dayanaklı uygulamalar, umut vaadeden bilimsel dayanaklı uygulamalar, bilimsel dayanaklı olmayan uygulamalar.

OZE224

OSB için Alternatif İletişim Sistemleri

2

4

İletişim kavramı ve iletişimin öğeleri; otizm spektrum bozukluğuna özgü iletişim özellikleri ve sorunları; alıcı dil ile ilgili sorunlar; ifade edici dil ile ilgili sorunlar; alternatif iletişim sistemleri: teknoloji gerektirmeyen, düşük ve yüksek teknoloji gerektiren alternatif iletişim yöntemleri; işaret sistemleri; görsel destek sistemleri; iletişim klasörü; iletişim panosu; yazı tahtası; alternatif iletişim sistemleri; görsel çizelgeler; nesne eşleme; fotoğraf, yazılı etkinlik çizelgeleri.

OZE226

OSB’de Davranış Yönetimi

2

4

Otizm spektrum bozukluğu ve davranış yönetimi yaklaşımları: uygulamalı davranış analizi ve bilişsel davranışsal yaklaşım; davranış, davranışın özellikleri ve işlevleri; otizm spektrum bozukluğuna özgü davranış problemleri; sık görülen davranış problemleri: iş birliği yapmama, öfke nöbetleri, streotipik davranışlar, kendine zarar verme; seyrek görülen davranış problemleri: uyku bozuklukları, yemeyi reddetme ve diğerleri; davranış problemleri ile başetme: öncül temelli stratejiler; sonuç temelli stratejiler.

OZE228

OSB’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

Otizm spektrum bozukluğu ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

OZE230

OSB’de Sosyal Beceri Öğretimi

2

4

Sosyal beceri kavramları; sosyal yeterlilik ile ilgili kavramlar; sosyal yeterlilik ve sosyal beceriler; sosyal beceri yetersizlikleri; sosyal becerilerin değerlendirilmesi; otizm spektrum bozukluğu ve sosyal beceriler; sosyal beceri öğretiminde kullanılan yöntemler; sosyal beceri öğretiminde program hazırlama; uygulama örnekleri; kalıcılık ve genellemenin sağlanması.

OZE232

OSB’de Teknoloji Destekli Öğretim

2

4

Otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde akademik becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: okuma, yazma, matematik becerilerine yönelik uygulamalar; otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerde akademik olmayan becerilere yönelik teknoloji destekli uygulamalar: sosyal beceri, günlük yaşam becerileri; farklı teknolojik araçların otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerle kullanımı; akıllı tahta, masaüstü, dizüstü, tablet, akıllı telefon gibi teknolojik araçları otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler için teknoloji destekli öğretime uygulama örnekleri.

OZE234

OSB’de Temel Becerilerin Kazandırılması

2

4

Otizm spektrum bozukluğu; otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için temel beceriler; otizm spektrum bozukluğunda temel becerilerin öğretimi: eşleme becerilerinin öğretimi, sınıflama becerilerinin öğretimi, temel taklit becerilerinin öğretimi, iki basamaklı taklit becerilerinin öğretimi, temel alıcı dil becerilerinin öğretimi, iki basamaklı alıcı dil becerilerinin öğretimi, ortak dikkat becerilerinin öğretimi, ifade edici dil becerilerinin öğretimi; temel becerilerin öğretiminde yöntem ve teknikler: ayrık denemeli öğretim, temel tepki öğretimi, pekiştirme, ipucu sunma, hata düzeltme.

OZE236

Yanlışsız Öğretim Yöntemleri

2

4

Yanlışsız öğretimin temel felsefesi; tepki ipucu yöntemleri: eşzamanlı ipucuyla öğretim, sabit beklemeli süreli öğretim, aşamalı yardımla öğretim, artan bekleme süreli öğretim, ipucunun giderek artırılması ile öğretim, ipucunun giderek azaltılması ile öğretim, uyaran uyarlamaları: uyarana şekil verme ile öğretim, uyaran silikleştirme yoluyla öğretim; yanlışsız öğretim yöntemleri ile öğretimi planlama; veri toplama.

OZE238

Yüksek İşlevli OSM Eğitimi

2

4

Yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin özellikleri; yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğretiminde kullanılan yöntemler; video modelle öğretim; akran öğretimi; doğal öğretim yöntemleri; fırsat öğretimi, replik silikleştirme; sosyal öykülerle öğretim; kendini yönetme stratejileri; amaç belirleme, kendine ön uyaran verme, kendini izleme, kendini değerlendirme, kendine yönerge verme, kendini pekiştirme.

 

 

 

 

 

OZE321

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

2

4

Temel kavramlar; dikkat eksikliği olan bireyler, dikkat eksikliğinin belirtileri dikkat eksikliğinde ebeveyn yaklaşımları, dikkat eksikliğinde öğretmen yaklaşımları, hiperaktivite, hiperaktif çocuk, hiperkativitenin bulguları, tanısı, hiperaktif çocuğa evde ve okulda yaklaşım, hiperaktif çocuklarla çalışma yolları ve tedavi süreci.

OZE323

Matematik Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

2

4

Öğrenme güçlüğü ve matematik; matematik gelişimi; matematik güçlüğünün nedenleri; matematik güçlüğünün belirtileri; matematik güçlüğünün değerlendirilmesi; değerlendirme araçları; matematik güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

OZE325

Okuma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

2

4

Öğrenme güçlüğü ve okuma; okuma güçlüğü ve belirtileri; okuma güçlüğünün değerlendirilmesi; kelime tanıma ve okuma gelişimi; doğru ve hızlı okuma; okuduğunu anlama; kelime dağarcığı ve önemi; okuma güçlüğünde araştırma temelli yöntemler; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

OZE327

ÖG için Öğrenme Stratejileri

2

4

Özel öğrenme güçlüğü ve öğrenme problemleri; öğrenme ve öğrenmeyi destekleyici stratejiler; öğrenme stratejilerinin öğretimi; motivasyonu artırıcı stratejiler; dikkati artırıcı stratejiler; hatırlamayı geliştirici stratejiler; zaman yönetimi stratejileri; bilgiyi düzenleme stratejileri; sınav/test stratejileri; dinleme ve not tutma stratejileri; kendini düzenleme stratejileri; örnek uygulamalar.

OZE329

ÖG ve Davranış Bozuklukları

2

4

Öğrenme güçlüğünde gözlemlenen davranış problemleri; duygu davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü ilişkisi; davranış problemlerinde bütüncül değerlendirme; öğrenme güçlüğü olan çocuklarda davranış değiştirme yaklaşım ve teknikleri; akademik, sosyal ve psikolojik desteğin davranış problemlerine etkisi; davranış problemlerine müdahalede okul, aile ve çevre işbirliği.

OZE331

ÖG’de Akademik Olmayan Becerilerin Desteklenmesi

2

 

Temel kavramlar, öğrenmeyle ilgili temel kavramlar ve öğrenmenin özellikleri, öğrenmenin aşamaları ve özellikleri, beceri öğretimi ile ilgili temel kavramlar (beceri analizi hazırlama, değerlendirme vb.) ve özellikleri, doğrudan öğretim yöntemiyle ilgili temel kavramlar ve özellikleri, aşamalı yardımla öğretim ve özellikleri; doğal ortamda kullanılan öğretim yöntemleri ve özellikleri; özbakım ve bağımsız yaşam becerileri ve özellikleri; sosyal beceriler ve özellikleri; iş ve meslek becerileri ve özellikleri; beceri öğretimine ailenin katılımını sağlamak üzere izlenecek yollar; video teknolojisiyle öğretim ve özellikleri.

OZE333

ÖG’de Destek Eğitim Programları

2

4

Öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik becerilerini desteklemeye yönelik geliştirilmiş destek eğitim programları; öğrenme güçlüğü olan çocukların akademik olmayan becerilerini desteklemeye yönelik geliştirilmiş destek eğitim programları; destek eğitim programlarının unsurları; destek eğitim programları ile ilgili bilimsel çalışmalar.

OZE335

ÖG’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

Öğrenme Güçlüğü ve ilişkili diğer alanlar; disiplinler arası çalışma alanları işbirliği kavramları; işbirliğinde ekip üyeleri ve özellikleri; işbirliğinin gerekliliği ve önemi; ekip çalışmasında temel prensipler; ekip çalışması kuramları; Türkiye’deki disiplinler arası çalışma durumu; Türkiye’de ekip çalışması; güncel sorunların değerlendirilmesi; güncel sorunlara çözüm önerileri.

OZE337

ÖG’de Erken Müdahale ve Değerlendirme

2

4

Öğrenme güçlüğünün erken çocukluk dönemi belirtileri; risk unsurları ve gelişimsel destek; erken okuryazarlık becerileri ve erken müdahale; dil becerilerinde gecikme ve erken müdahale; fiziksel etkinliklerde gecikme ve erken müdahale; öğrenme güçlüğü olma riski taşıyan çocuklara yönelik erken müdahale programı örnekleri; ilkokul döneminde tanılama öncesi yapılması gerekenler; müdahaleye tepki modeli; öğrenme güçlüğünde değerlendirme.

OZE339

Yazma Güçlüğü: Tanılama ve Müdahale

2

4

Öğrenme güçlüğü ve yazma; yazma gelişimi; yazılı anlatım; yazma güçlüğünün nedenleri; yazma güçlüğünün belirtileri; yazma güçlüğünün değerlendirilmesi; değerlendirme araçları; yazma güçlüğünde araştırma temelli müdahale yöntemleri; sınıf uyarlamaları; örnek uygulamalar.

 

 

 

 

 

OZE420

Eleştirel Düşünme Eğitimi

2

4

Düşünme becerisi: sarmal düşünme modeli, gelişimsel düşünme süreci, karmaşık düşünme stratejileri; düşünme ve öğretim: düşünme ve müfredat; bir öğretim aracı olarak sorular, sınıf tartışmaları, öğretim becerilerini geliştirmede kendini değerlendirme; öğretim becerilerini geliştirme modelleri; eleştirel düşünme stratejileri: stratejilerin teorik ve felsefik alt yapısı, kavram gelişimi, veri yorumu, genellemelerin uyarlanması, çatışma çözümü.

OZE422

ÖY Eğitimde Aile Katılımı

2

4

Özel yetenek hakkında bilinen yaygın yanlışlar ve doğruları; özel yetenekli çocukların özellikleri; özel yetenekli çocukların yasal hakları; özel yetenekli çocukların eğitiminde aile rolleri; özel yetenekli çocuğun ailesinde iletişim: çocuk-ebeveyn iletişimi, kardeş iletişimi; ailelerin özel yetenekli çocuktan beklentileri ve etkileri; özel yetenekli çocuk ailelerinin eğitiminde tartışma grupları.

OZE424

ÖY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

Özel eğitim alanı içerisinde özel yetenekliler; özel yeteneklilerin ailelerle işbirliği ve önemi; özel yeteneklilerin eğitiminde yönetici, okul ve aile işbirliği; özel yeteneklilerin eğitiminde okullar ve okul sonrası programlar arasında işbirliği ve önemi; özel yeteneklilerin eğitiminde branş öğretmenleri arasında işbirliği; özel yeteneklilerin eğitimine çalışma hayatından katkılar.

OZE426

ÖY’de Duyuşsal Eğitim

2

4

Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri; özel yetenekli öğrencilerin duyuşsal ihtiyaçları; özel yeteneklilerin kendisine karşı farkındalık eğitimi; özel yeteneklilerde empati eğitimi; özel yeteneklilerde aşırı duyarlılıkla baş etme; özel yeteneklilerde olumlu mükemelliyetçilik: özel yeteneklilerde olumlu mükemelliyetçilik geliştirme, özel yeteneklilerde olumsuz mükemelliyetçilikle baş etme.

OZE428

ÖY’de Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğitim

2

4

Erken çocukluk döneminde özel yeteneğin belirtileri; erken çocukluk döneminde özel yeteneğin özellikleri; erken tanılamanın önemi; erken çocukluk döneminde tanılama yöntem ve yaklaşımları; erken çocukluk döneminde özel yetene potansiyeli olan çocuklarla yönelik eğitsel etkinlikler.

OZE430

ÖY’de Öğrenme Problemleri ve Eğitimi

2

4

Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri; özel yetenekli öğrencilerde etiketin öğrenmeye etkileri: etiketin öğrenmeye olumlu etkileri, etiketin öğrenmeye olumsuz etkileri; özel yetenekli öğrencilerin öğrenme ihtiyaçları; özel yetenekli öğrencilerde öğrenme stratejileri.

OZE432

ÖY’de Program Geliştirme

2

4

Özel yetenekliler için eğitim programı nasıl olmalı?; özel yeteneklilere yönelik program farklılaştırma stratejileri; ÜYEP öğretim programı modeli; paralel öğretim programı modeli; Purdue üç evre modeli; üçlü zenginleştirme döner kapı modeli; Discover program modeli; yetenekler sınırsız modeli, bütünleşik öğretim modeli; otonom öğrenen modeli; özel yetenekliler için eğitim programı değerlendirme süreci.

OZE434

ÖY’de Sosyal, duygusal ve Akademik Rehberlik

2

4

Özel yetenekli bireylerin özellikleri; özel yetenekli bireylerin ihtiyaçları: özel yetenekli bireylerin sosyal ve duygusal ihtiyaçları, özel yetenekli bireylerin eğitsel ihtiyaçları; üstün zekâ etiketi: etiketin olumlu yansımaları, etiketin olumsuz yansımaları; üstün yeteneklilerde sosyal gelişim: akran ilişkileri, aile içi ilişkiler, öğretmen ilişkileri, yalnızlık, sosyal kabul; üstün yeteneklilerde duygusal gelişim: eş zamanlı olmayan gelişim, kaygı, depresyon, intihar eğilimi; üstün yeteneklilerde kişilik gelişimi: benlik algısı, özgüven; özel gruplara danışmanlık: öğrenme güçlüğü, hiperaktivite-dikkat eksikliği, akademik danışmanlık: düşük başarı, çoklu potansiyellik, motivasyon, mükemmelliyetçilik; kariyer danışmanlığı.

OZE436

ÖY’de Tanılama Modelleri ve Testeleri

2

4

Tanılamanın amacı: tanılama nedenleri, tanılama zamanı ve aşamaları; tanılama ilkeleri; tanılama yöntemleri: norm tabanlı tanılama, örneklem tabanlı tanılama, ölçüt tabanlı tanılama; tanılama yaklaşımları: bireye dayalı tanılama, programa dayalı tanılama; tanılama süreci: tanılama sürecini oluşturan evreler, uygulanan programa göre tanılama süreci; zekâ ölçekleri: zekâ ölçeklerinin temel yapısı, yaygın olarak kullanılan zekâ ve yetenek ölçekleri: Anadolu-Sak zekâ ölçeği, Weschler zekâ ölçekleri, Stanford Binet zekâ ölçekleri, Raven zekâ ölçekleri; tanılamada güncel sorunlar: yüzde sorunu, eşit olmayan temsil sorunu, tavan etkisi.

OZE438

Yaratıcı Düşünme Eğitimi

2

4

Yaratıcılık tanımlar ve kuramları: yaratıcılık mitleri, yaratıcılık tanımları, yaratıcılık tipleri ve dereceleri, yaratıcılık ve zekâ ilişkisi, yaratıcılık kuramları; yaratıcılığın gelişimi: yaratıcı kişilerin bilişsel ve kişilik özellikleri, yaratıcılığı engelleyen etkenler, çocuklarda yaratıcılığın gelişimi, yaratıcı çocukların özellikleri, yaratıcılık ile aile, zaman ve yaş ilişkisi; yaratıcılığın geliştirilmesi ve yaratıcı düşünme teknikleri: yaratıcılığı geliştiren bilişsel, duygusal, tutumsal, kişilerarası, çevresel boyutlar, yaratıcı düşünme becerisini geliştiren teknikler.

 

 

 

 

 

OZE421

İleri Seviye Türk İşaret Dili

2

4

İşaret dilinin dil bilimsel özellikleri ve çevre: özellikler, harfler, tanımlar ve kullanım, kendisi ile ilgili işaretler, çevre ile ilgili işaretler, cümle kurma; okul ve eğitim işaretleri: eğitim araçları, sayılar ve matematik işaretleri, ölçüler; gıda ve giyim işaretleri: yemek- meyveler-sebzeler-bakliyat vb. isimleri, giyecekler; Türk işaret dili dilbilgisi kavramları: isimler, fiiller, sıfatlar, zıt anlamlılar; duygular ve eşyalar: duygular, renkler, ev ve ev eşyaları; zaman: takvim, saat, zaman zarfları; trafik ve canlılar: taşıtlar ve trafik işaretleri, canlılar; meslekler: spor terimleri, coğrafi terimler, devletler; karşılıklı konuşma: anlamlı cümleler, karşılıklı konuşma.

OZE423

İşitmenin Doğası

2

4

İşitme anatomi ve fizyolojisi; işitme kaybının sınıflandırılması; işitme kaybının türü ve derecesine göre kişi üzerindeki etkileri; işitme testleri; yeni doğan işitme tarama programı ve tanı yaşı üzerine etkisi; işitme cihazları: parçaları ve işlevleri, işitme cihazının yetersizlikleri, kişisel FM sistemleri, sınıf merkezli yükseltici sistemler, elektromanyetik indüksiyon sistemleri; koklear implantlar: parçaları, işlevleri, kullanımı, koklear implant adaylık kriterleri, koklear implantlar ve işitme cihazları arasındaki farklar; erken cihaz ve implantasyonun önemi: nöroplastisite, dil ve dinleme becerileri arasındaki ilişki, uyarıcı çevre, anlamlı uyaran kullanımı.

OZE425

İY Eğitimine Aile Katılımı

2

4

Aile sistemi; işitme kaybının çocuk gelişimindeki etkisi; işitme kayıplı çocuğun aile sistemi üzerindeki etkisi; işitme kaybının erken dönem dil gelişimi üzerindeki etkisi; erken tanı; cihazlanma/implantın önemi; işitme kayıplı çocukla etkileşim; anlamlı etkileşim ortamı yaratma; günlük rutinlerin 28 dil destekleme amaçlı kullanımı; oyunun dil gelişimi amaçlı kullanımı; ailenin oyun kurma becerilerini destekleme; aile eğitimi planı hazırlama ve uygulama; işitme kaybına ek engeli olan çocukların aile eğitimi; yetişkin eğitimi olarak aile eğitimi.

OZE427

İY ve Dil

2

4

Dil edinimine katkıda bulunan unsurlar ve işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminde sorunlara yol açan nedenler: dil gelişim kuramları ve işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimlerinin özellikleri, işitme yetersizliği olan çocukların dil edinimleri sürecinde karşılaştıkları sorunlar; söz öncesi ve sözel dönemlerde işitme yetersizliği olan çocukların dil gelişiminin temel aşamaları: sesbilgisi, biçimbirim bilgisi, sözdizimi, anlam bilgisi ve kullanım gelişimi.

OZE429

İY’de Ders Planı Geliştirme

2

4

Program inceleme: işitme yetersizliği olan öğrencilerin devam ettiği özel eğitim okullarında ve kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarında kullanılan ilgili dönemin eğitim programını inceleme, işitme yetersizliği olan öğrencilerin dil ve bilgi düzeylerine göre üniteleri uyarlama, konu açılımları doğrultusunda amaçlar geliştirme; uygun birebir eğitim planı hazırlama; grup dil dersi planı hazırlama; hazırlanan planları değerlendirme.

OZE431

İY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

İşitme yetersizliği olan bireylerde çok disiplinli ekiple çalışma modeli, kapsamlı uzmanlık modeli; profesyonellik becerileri kazandırma; disiplinlerarası ekip oluşturma; etkili iletişim becerileri kazandırma; ekiple planlama, uygulama, değerlendirme; ailelerle iş birliği; diğer uzmanlarla iş birliği; kurumlarla iş birliği: okul- özel özel eğitim merkezi-rehberlik araştırma merkezi iş birliği; iletişim ve koordinasyon.

OZE433

İY’de Erken Çocuk Dönemi Eğitimi

2

4

Erken dönemde oluşan işitme kaybının dil, konuşma, bilişsel ve duygusal gelişim üzerindeki etkileri; çocuğun desteklenmesinin önemi; işitme yetersizliği olan çocuk için anne-bebek rutinleri içinde öğrenme; sözlü iletişim geliştirici yetişkin davranışları; dinlemeyi öğrenme ve sözlü dil geliştirme stratejileri; erken dönem eğitim modelleri; erken çocuklukta değerlendirme öğrenme amaçları; oyun içinde öğrenme fırsatları yaratma: çocuk merkezli yaklaşım, konu temelli yaklaşım; proje temelli program yaklaşımı; oyun içinde öğrenme anlayışı: dil ve okuma yazma; yaratıcı ifade, sağlıklı yaşam anlayışı, bilişsel yeterlilik.

OZE435

İY’de İletişim Becerilerinin Desteklenmesi

2

4

İletişim: iletişimin tanımı, insanlar arası iletişim, işiten çocuklarda iletişim yolları ve iletişim becerileri; konuşmaya dayalı sözel dilin sosyal, entelektüel ve eğitsel gelişimdeki önemi; dil: dil edinim kuramları, alıcı ve ifade edici dil; konuşma: konuşmanın algılanması ve üretimi, işitme engelli çocukların konuşma özellikleri; dinleme: dil ediniminde dinlemenin önemi, dinlemeyi kolaylaştırıcı ortamlar, dinlemeyi destekleyici cihazlar; sınıf ortamında iletişim: işitme engelli çocuklarla kullanılan iletişim yöntemleri.

OZE437

İY’de Özel Öğretim Yöntemleri

2

4

Temel kavramlar: ilköğretimin amaçları, ilköğretim ilkeleri, ilköğretim programın uygulanması ile ilgili genel esaslar; ilköğretim öğretim programlarını inceleme; öğretim programlarını farklı düzeylerde işitme yetersizliği olan öğrencilere uyarlama; ünitelendirilmiş yıllık plan; öğretim programlarında kullanılan özel öğretim yöntemleri: doğal işitsel-sözel yöntem, anlatım yöntemi, soru-cevap tekniği, tartışma yöntemi, problem çözme yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, gezi yöntemi, gözlem yöntemi, laboratuvar yöntemi, drama yöntemi.

OZE439

Koklear İmplant ve Dinleme Eğitimi

2

4

Koklear implantların özellikleri; koklear implant ameliyatı öncesi değerlendirme; ameliyat sonrası konuşma işlemcilerinde programlama stratejileri; ameliyat sonrası çocuğun işitmesinin değerlendirilmesi; gelişiminin kontrolü; koklear implantta arıza saptama; dinleme becerilerinin gelişiminde basamaklar; dinleme becerilerinin gelişmesi için uygulanan eğitim örnekleri; dinleme eğitimi programı hazırlama ve uygulama; dinleme eğitimi hazırlanırken göz önünde tutulması gereken unsurlar.

 

 

 

 

 

OZE320

Görme Becerilerinin Desteklenmesi

2

4

Az gören çocukların ve yetişkinlerin görsel işlevlerini değerlendirmeyi planlama ve değerlendirmeye yönelik stratejiler; işlevsel görme değerlendirmesi aracı ve örnek işlevsel görme değerlendirmesi; işlevsel görme değerlendirmesi sonuçlarına göre çevresel ve eğitsel uyarlamalar; işlevsel görme değerlendirmesi sonucunu raporlaştırma; öğrencinin öğretmeni/diğer uzmanlar ve aileye bilgi verme, önerilerde bulunma; az gören öğrencinin görme becerilerini desteklemek için ev/okul/ dış ortamlar için eğitsel destek planı oluşturma; destek planını uygulama.

OZE322

GY Eğitimine Aile Katılımı

2

 

Görme yetersizliği olan çocuğa sahip ebeveynlerin evde, okulda, işyerinde ve toplumda çocuklarının bağımsızlığını üst düzeye çıkarmak için yapılabilecekleri; ailelerin desteklenmesi; ailenin evde, okulda ve toplumda öğrenmeyi teşvik etmesi, çocuğun eğitim planlamasında etkin bir rol alması; erken müdahale ve ilkokul dönemi için aile destek planı; ergenlik öncesi ve ergenlik dönemi aile destek planı; yetişkinliğe başarılı bir geçiş için aileye öneriler.

OZE324

GY İçin Yardımcı Teknolojiler

2

4

Görme yetersizliği olan bireyler için yardımcı teknolojinin birçok yönünü değerlendirme; uyarlanmış yazılım, donanım ve çevresel aygıtlar; bilgiye erişmek, öğrenmeyi ve günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için görme yetersizliği ve/veya ek yetersizliği olan çocuklara ve yetişkinlere yardımcı olan çeşitli teknolojiler; ulaşılabilen teknoloji ile doğrudan deneyim kazanma; teknolojiye erişimde ilgili mevzuat, finansman, değerlendirme ve öğretim stratejileri.

OZE326

GY Olan Yetişkinlerin Eğitimi

2

4

İnsanın gelişim seyri, yetişkinlikten yaşlılığa motor gelişimi, bilişsel, duyu ve algılamada, fizyolojide ve sosyal gelişmede normatif değişiklikler; görmenin kritik önemi ve görmedeki değişimin yetişkin üzerindeki etkisi; demografik eğilimler ve yaşlı insanlara sağlanan hizmet ağı; yetişkin bireylerle çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar; yetişkin görme yetersizliği olan bireylere braille okuma yazma, bağımsız hareket ve yönelim becerileri öğretimi; bağımsız yaşamı destekleyici becerilerin öğretimi: yemek becerileri, evde ve dışarda güvenlik teknikleri, temel yemek hazırlama, temizlik becerileri, temel ev aletlerinin kullanımı, diyabetik yönetim, yasal haklar, hastane, banka gibi kamu kuruluşlarına erişim ve kullanım, bakım ve hijyen, ulaşım ve toplu taşıma kullanımı, giysi bakımı, alışveriş, para tanıma ve yönetimi, ilaçları tanıma ve kullanımı, boş zaman aktiviteleri ve bu aktivitelere erişim.

OZE328

GY’de Disiplinler arası Çalışma ve İşbirliği

2

4

Görme yetersizliği olan öğrencilere uygun hizmetleri geliştirme ve yönlendirme; öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda gerektiğinde ekip kurma ve ekibe liderlik yapma; eğitim ve destek hizmetler sunan diğer uzmanlarla (fizyoterapist, göz doktoru vb) birlikte çalışma; işbirliğinde dikkat edilmesi gerekenler; aile ve diğer uzmanlarla sağlıklı iletişim kurma; iyi bir iletişim için bireysel özellikleri anlama; bireyler arası anlaşmazlık ve çalışmalarda kriz yönetimi.

OZE330

GY’de Erken Çocukluk Dönemi ve Eğitimi

2

4

Görme yetersizliğinde erken müdahale ve önemi; görme yetersizliği olan çocuklarda 0–3 yaş arası gelişim evreleri; kavram gelişimi, bilişsel gelişim, motor gelişim, dil gelişimi, toplumsal gelişim; görme yetersizliği olan çocukların gelişim özelliklerine göre gereksinimlerini değerlendirme, uygun müdahale ve aile desteğini tasarlama; duyusal, bilişsel, motor ve iletişim gelişim alanlarında değerlendirme ve müdahale programları hazırlama; aile odaklı uygulamalar ve disiplinler arası işbirliğine dayalı bireysel ve ortak çalışmayı gerektiren programlar; Bireysel Aile Destek Planı geliştirme.

OZE332

GY’de Program Geliştirme

2

4

Görme yetersizliği olan öğrenciler için yasal düzenlemeler; görme yetersizliği olan (kör ve az gören) çocukların ve yetişkinlerin gereksinim duydukları gelişim alanları ve akademik becerilerde program geliştirme gereksinimleri; geliştirilmiş program örnekleri; öğrencinin müfredat gereksinimlerini karşılamak için mevcut uyarlamaları belirleme; görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitime tam katılımlarını sağlayacak program düzenlemeleri.

OZE334

GY’de Sosyal Beceri Öğretimi

2

4

Sosyal gelişimdeki farklılıklar ve görme yetersizliği olan öğrencilerin sosyal gelişim özellikleri ve gereksinimleri; görme yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretmede kullanılan öğretim yöntem ve stratejileri; görme yetersizliği ve ek yetersizliği olan öğrencilere sosyal beceri öğretiminde değerlendirme ve öğretim planı hazırlama.

OZE336

İleri Seviye Braille Okuma Yazma

2

4

Braille kısaltmalı ya da kısaltmasız braille okuma ve yazma; braille matematik ve fen sembollerini okuma yazma; braille okuma yazmada teknoloji araçlarını tanıma; ulaşılabilen teknolojik araçları (bilgisayarda sesli program, braille yazıcıyı vb.) kullanmayı öğrenme.

OZE338

Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi

2

4

Yönelim ve yönelim becerilerinin öğretimi; iç ve dış çevresel kavramların öğretimi; ipucu (duyumsal ipuçları), işaret (çevresel ipuçları) kavramları, ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planları; arama yöntemleri, ölçme becerisi, pusula yönlerinin ve bina içi ile bina dışı numaralama sistemlerinin ilkeleri, önkoşulları ve öğretim planlarının hazırlanması; yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin tanımadığı çevrelerde problem çözme amacıyla kullanılmasının öğretimi; bağımsız hareket becerilerinin öğretimi; (korunma teknikleri, rehber becerileri, baston becerileri vb.) bağımsız hareket becerilerinin analizleri ve ölçü araçlarının hazırlanması; edinim, akıcılık ve genelleme aşamalarında öğretim süreçlerinin oluşturulması; az görenler ve birden fazla yetersizliği olan öğrencilere yönelik uyarlamalar; rota öğretimi.